BRANŻE

POWRÓT

BIOGAZOWNIE

Mogłoby się wydawać, że aby zapewnić efektywną produkcję ekologicznego gazu, biogazownie muszą otrzymywać jedynie odpowiedni wsad składający się z gnojowicy, kiszonki z kukurydzy, itp.

Z upływem czasu jednak, wraz z materiałem wsadowym, na dnie zbiornika osadza się piasek oraz inne osady mineralne. Prowadzi to do zmniejszenia objętości zbiornika potrzebnej do wykorzystania na produkcję gazu – do wnętrza zbiornika trafia mniej mieszanki, a bakterie produkują mniej metanu.

Aby zahamować dalsze osadzanie się piasku i innych odpadów mineralnych oraz podwyższyć wydajność produkcji gazu, Climbex od 2012 r. oferuje dla biogazowni specjalistyczne usługi czyszczenia zbiorników i fermantatorów.

W atmosferze pełnej wybuchowego metanu, siarkowodoru i amoniaku zastosowanie znajduje technologia podciśnieniowa w postaci specjalistycznych ładowarek próżniowych, przystosowanych do pracy w strefach zagrożenia wybuchem. Obsługa tego specjalistycznego sprzętu to wykwalifikowani pracownicy, stosujący indywidualne środki ochrony osobistej - pełnotwarzowe maski z filtrami siarkowodorowymi, antyelektrostatyczne ubrania oraz mierniki wybuchowości. Nasze specjalistyczne usługi pomogły już ponad 100 rolnikom i operatorom instalacji biogaz w Polsce i Niemczech w podwyższeniu ich efektywności. Corocznie zwiększa się liczba naszych zadowolonych Klientów.

Climbex realizuje dla biogazowni m.in. następujące usługi:

  • Opróżnianie i przygotowanie zbiorników pod mechaniczne prace modernizacyjne
  • Czyszczenie i opróżnianie osadników piasku
  • Usuwanie osadów z wnętrza fermentatora przy zastosowaniu technologii podciśnieniowej
  • Opróżnianie osadów oraz czyszczenie końcowe w tzw. fermentatorach perkolatu
  • Czyszczenie osadników wstępnych lub tzw. komór wsadowych
  • Usuwanie pozostałości w zbiornikach magazynowania końcowego - pofermentacyjnego
  • Czyszczenie instalacji odsiarczania spalin
  • Czyszczenie wymienników ciepła oraz rurociągów
  • Realizacja małych zakresów prac mechanicznych - ślusarze i spawacze (zespoły od 3 do 4 osób na projekt)
  • Prace na wysokości z zaangażowaniem alpinistów przemysłowych (certyfikat IRATA)

Uzupełnieniem tych usług jest zastosowanie technologii strumienia wody o wysokim ciśnieniu, przy użyciu mobilnych pomp wysokociśnieniowych z zakresem ciśnień nawet do 2500 bar do oczyszczania, np. ścian zbiorników lub powierzchni przed nakładaniem nowych powłok lakierniczych lub izolacyjnych.

Climbex Sp. z o.o. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 722 22 11 30; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854999, NIP: 7540026219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 35.873.850 złotych w całości opłacony.
Status dużego przedsiębiorcy.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy