NASZE USŁUGI

POWRÓT

WYSOKOCIŚNIENIOWE CZYSZCZENIE Z ZASTOSOWANIEM UKŁADU SEPARACJI FAZ

System wysokociśnieniowego czyszczenia z zastosowaniem technologii separacji faz przeznaczony jest do czyszczenia zbiorników i rurociągów z osadów mineralnych. Zastosowanie układu separacji faz pozwala na rozdzielenie zawiesiny powstałej podczas mycia zbiornika lub rurociągu na ciecz o zanieczyszczeniach poniżej 200 mikrometrów i osad o uziarnieniu powyżej 200 mikrometrów. Wstępnie oczyszczoną wodę można wykorzystać ponownie w procesie czyszczenia (np. niskociśnieniowego) lub przekazać do zakładowej oczyszczalni ścieków.

Zastosowanie układu separacji znacząco ogranicza powstawanie szlamów podczas czyszczenia przemysłowego.

Pobieramy większość zidentyfikowanych na rynku przemysłowym zanieczyszczeń: ciała stałe, ciecze, gazy, z możliwością realizacji procesu w warunkach zagrażających życiu człowieka. Kompleksowo czyścimy obiekty przemysłowe w układach separacji faz, recyrkulacji gazu, wstępnego rozdzielania zawiesin olejowych, również z zastosowaniem robota zastępującego człowieka w warunkach niebezpiecznych.

Wykorzystujemy nowatorski zespół urządzeń, pozwalający na bieżącą separację pozyskiwanych zanieczyszczeń od płynu czyszczącego oraz zapewniający możliwość realizacji procesu czyszczenia w warunkach zagrażających życiu lub zdrowiu człowieka.

Zespół urządzeń składa się z czterech mobilnych i niezależnych układów, z których każdy wnosi elementy innowacyjności:

  • Układ jednoczesnego pozyskiwania zawiesin, mechanicznej separacji faz oraz powtórnego wykorzystania cieczy myjącej (układ separacji faz)
  • Układ jednoczesnego pozyskiwania dyspersji wodno-olejowych, mechanicznej separacji faz oraz powtórnego wykorzystania cieczy myjącej (układ separacji zawiesin olejowych)
  • Układ pozyskiwania zanieczyszczeń w wysokiej lotności wraz z recyklingiem obiegowego gazu obojętnego (układ recyklingu gazu)
  • Układ czyszczenia z zastosowaniem robota zastępującego człowieka w warunkach niebezpiecznych.
Climbex Sp. z o.o. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 722 22 11 30; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854999, NIP: 7540026219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 35.873.850 złotych w całości opłacony.
Status dużego przedsiębiorcy.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy