NASZE USŁUGI

POWRÓT

CZYSZCZENIE I REMONTY MAGAZYNOWYCH ZBIORNIKÓW PALIWOWYCH

W usługach serwisowania wielkogabarytowych zbiorników magazynowych na ropę naftową Climbex wypracował pozycję lidera. Dla przemysłu rafineryjnego, paliwowego i petrochemicznego świadczymy kompleksowe usługi w zakresie:

 • Automatycznego Czyszczenia Zbiorników,
 • Remontów i Modernizacji Zbiorników.

W zakresie czyszczenia zbiorników Climbex wykorzystuje zautomatyzowaną technologię ATC (Automated Tank Cleaning), która pozwala wykonać prace szybko i bezpiecznie. Zastosowanie tej metody czyszczenia wpływa na poprawę warunków ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa prac. Dodatkowym atutem jest skrócenie terminów realizacji czyszczenia zbiorników w stosunku do metod ręcznych oraz zminimalizowanie wytwarzanych odpadów poprzez odzysk węglowodorów z osadów dennych.

 

Jak działa system ATC?

System ATC ma konstrukcję modułową. Za pomocą specjalistycznego orurowania i połączenia poszczególnych modułów, pozwala skutecznie wyczyścić zbiornik po produktach ropopochodnych z osadów dennych, bezpiecznie je wyseparować i oczyścić. Może być stosowany przy zbiornikach zarówno z dachem pływającym jak i stałym. Proces czyszczenia z wykorzystaniem technologii ATC pozwala na odzysk węglowodorów z osadów dennych na poziomie nawet do 95% w stosunku do pierwotnej objętości osadu. Metoda ta również w znacznym stopniu ogranicza ilość zużytej wody, a dodatkowo daje możliwości odzysku jej części do ponownego wykorzystania jako wody technologicznej. Układ filtracji i separacji osadów zautomatyzowanego systemu ogranicza znacznie czas wykonania usługi w stosunku do metod ręcznego czyszczenia (nawet do 50%), a co ważne bardzo ogranicza udział człowieka w procesie - system działa automatycznie, bez konieczności wchodzenia ludzi do wnętrza zbiornika w trakcie usuwania osadów z dna zbiornika.

Modułowa konstrukcja systemu czyszczenia jest zainstalowana w mobilnych kontenerach, dzięki czemu łatwo jest przetransportować je w dowolne miejsce świadczenia usługi.

W celu zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji procesu, w czyszczonym zbiorniku wytwarzana jest atmosfera obojętna (azotowa). System ATC wyposażony jest w układ ciągłego monitoringu poziomu tlenu w zbiorniku oraz awaryjnego wyłączania. W przypadku otrzymania sygnału z czujników, że poziom maksymalny został przekroczony, proces czyszczenia zostaje automatycznie zatrzymany. Ponowne uruchomienie procesu następuje dopiero po uzyskaniu właściwego poziomu tlenu w zbiorniku.

Jako uzupełnienie procesu automatycznego czyszczenia zbiorników magazynowych wykonujemy liczne prace dodatkowe, wpływające korzystnie na sprawność całej instalacji, np:

 • Mycie dna zbiornika
 • Mycie spodu dachu pływającego lub stałego, blach uszczelniających dach i pobocznicy dachu
 • Mycie głównej powierzchni dachu wraz z burtą pianową i przestrzenią między burtą a uszczelnieniem
 • Mycie wewnętrznej powierzchni płaszcza zbiornika
 • Mycie podpieraków dachu od zewnątrz i wewnątrz
 • Mycie instalacji odwodnienia dachu
 • Mycie całego osprzętu znajdującego się pod dachem zbiornika.

 

Korzyści z zastosowania technologii ATC:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa pracy
 • Redukcja czasu czyszczenia i przestoju zbiornika
 • Bieżąca separacja substancji olejowych
 • Wysoki stopień odzysku węglowodorów z równoczesnym ograniczeniem ich emisji do otoczenia
 • Minimalna ilość odpadów.

Usługa ATC, może być wykonywana dla potrzeb technologicznych (np. zmiana produktu w zbiorniku) lub jako uzupełnienie kompleksowej usługi serwisowania zbiorników magazynowych w zakresie przeglądów technicznych, remontów i modernizacji.

 

Kompleksowe remonty i modernizacje zbiorników po magazynowaniu ropy naftowej i jej produktów

Po pracach związanych z dokładnym oczyszczeniem zbiornika magazynowego i jego elementów, w kolejnym etapie realizujemy kompleksowe roboty remontowe i modernizacyjne. Przyjęte technologie remontu są odpowiednio dopasowane do wymagań użytkownika zbiornika, aby w możliwie jak najkrótszym czasie zniwelować problemy z tytułu czasowej utraty pojemności magazynowej.

Zakres prac remontowych możliwy do wykonania to m.in.:

 • Roboty modernizacyjne w zakresie zautomatyzowania pomiarów produktu w zbiornikach
 • Remontowe roboty mechaniczne i antykorozyjne zbiorników z wykonaniem podwójnych den i monitoringiem przecieków,
 • Roboty naprawcze wewnątrz i na zewnątrz zbiornika
 • Pomiary geodezyjne zbiornika
 • Renowacje powłok malarskich zbiornika
 • Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Climbex Sp. z o.o. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 722 22 11 30; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854999, NIP: 7540026219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 35.873.850 złotych w całości opłacony.
Status dużego przedsiębiorcy.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy